Personatges destacats

Limita per col·lecció:
Jesús de Natzaret (524)
Maria (mare de Jesús) (135)
Joan (211)
Pere (135)
Magdalena (107)
Judes Iscariot (130)
Altres apòstols (112)
Andreu (54) Bartomeu (35) Felip (34) Jaume (el menor) (33) Jaume (el major) (46) Mateu (36) Simó el Zelós o el Cananeu (49) Judes Tadeu (32) Tomàs (46)
Joan Baptista (10)
Caifàs (71)
Annàs (0)
Abdaró (52)
Benjamí (52)
Pilat (83)
Herodes (19)
Centurió (95)
Poble (202)
Tots els personatges (819)
Noms i col·lectius singulars (794) Col·lectius no singulars (202) Personatges de ficció (0)