Variant: Anàs. Aclaratori: Gran sacerdot, sogre de Caifàs.

Annàs

Addicions més recents: